Marja Sas, Praktijk voor Coaching & Therapie

Over Verlies, Verandering en Afscheid ..... en over Rouw

Uw Privacy

Voor een goede behandeling/begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen en/of de begeleiding.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts, of heb ontvangen van de doorverwijzer of de opdrachtgever (bijvoorbeeld de bedrijfsarts of de werkgever).

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Bij verwijzing door uw bedrijfsarts en/of bij vergoeding door uw werkgever worden er gegevens uitgewisseld over de voortgang van uw begeleidingsproces, waarvoor u een machtiging voor het uitwisselen van gegevens ondertekent.
 • Tevens worden uw naam, een korte omschrijving van de behandeling en datum van de begeleiding vermeld op de factuur als deze door bijvoorbeeld uw werkgever of een andere partij wordt betaald en aan hen wordt verzonden.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

Bewaartermijn
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Persoonsgegevens in uw dossier
Welke persoonsgegevens ik vastleg in uw dossier hangt af van eventuele doorverwijzing. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummers)
 • Mogelijke NAW- en contactgegevens werkgever en/of verwijzer en/of eventuele contactpersonen

 Alle overige gegevens in uw dossier hebben betrekking op de begeleiding.

Privacy op uw factuur
Op de factuur die u ontvangt staan de volgende gegevens:.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘coaching’ of 'Psychosociale begeleiding rouwverwerking’
 • de kosten van het consult

 Bij facturering aan derden staan alleen uw naam, een korte omschrijving van de behandeling (zoals bijvoorbeeld ‘coaching’ of ‘begeleiding’) en de datum van begeleiding vermeld op de factuur.

Beveiliging
Ik heb voor de bescherming van uw gegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van mij kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.

 Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw dossier. In de behandelovereenkomst die met u als cliënt wordt afgesloten staan uw rechten inzake het aanvragen van een kopie van uw dossier alsmede het eisen van vernietiging van uw dossier. Deze behandelovereenkomst wordt na het intakegesprek door u en mij ondertekend.

Incidenten met gegevens
As er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande uw gegevens, dan stel ik u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Ik streef ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat ik de datalek heb ontdekt.

Klachten
Bij klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, vraag ik u contact met mij op te nemen. Mocht dit niet leiden tot een bevredigende uitkomst, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Verwerking binnen de EER
Ik zal de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met mij andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin ik contact momenten via mijn website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart zou willen brengen.
Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.

Wijzigingen
Ongetwijfeld zal mijn privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op mijn website.

Ik hoop u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van mijn privacybeleid.